nemačka zastava - zivot u nemackoj

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Novim zakonom o useljavanju stručnjaka, stručnjacima sa stručnim obrazovanjem i osobama sa stručnim praktičnim znanjem olakšava se useljavanje u Nemačku.


Sa novim zakonom, već postojeći propisi za stručnjake sa visokim obrazovanjem, poput Plave karte EU, će se nastaviti i delimično proširiti. Takođe će biti moguće tražiti posao sa novom “Chancenkarte” (karta šansi).

Novi zakon se sastoji iz nekoliko delova. Propisi će postepeno stupiti na snagu od novembra 2023. Evo prvog pregleda planiranih novina:

Nova Plava karta EU od novembra 2023. godine
U skladu sa smernicama Direktive (EU) 2021/1883, nemački zakonodavac je redizajnirao i proširio mogućnosti imigracije sa Plavom kartom EU:

Smanjene granice zarada: Pragovi zarada za Plavu kartu EU u zanimanjima opšteg i specifičnog interesa bitno su smanjeni. Ubuduće će važiti minimalna zarada od 45,3% godišnjeg pragova doprinosa za osiguranje penzija (u 2023. godini: 39.682,80 evra) za zanimanja specifičnog interesa i početnike, kao i 50% (u 2023. godini: oko 43.800 evra) za sva ostala zanimanja.

Prošireni krug osoba:

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

– Početnici u zanimanjima: Mogućnost dobijanja Plave karte EU otvara se većem krugu osoba. Na primer, strani akademici koji su stekli diplomu visokog obrazovanja u poslednje tri godine mogu dobiti Plavu kartu EU ako sa poslom u Nemačkoj ostvaruju minimalnu zaradu od 45,3% godišnjeg praga doprinosa za osiguranje penzija (u 2023. godini: 39.682,80 evra). Ovo važi kako za zanimanja specifičnog interesa, tako i za opšta zanimanja.

– IT stručnjaci: Novina je takođe da IT stručnjaci sada mogu dobiti Plavu kartu EU iako nemaju visokoškolsku diplomu, ukoliko mogu dokazati barem tri godine relevantnog radnog iskustva. U ovom slučaju, važi niži prag zarade za zanimanja specifičnog interesa (45,3% godišnjeg praga doprinosa za osiguranje penzija; u 2023. godini: 39.682,80 evra).

– Proširenje liste zanimanja specifičnog interesa: Lista zanimanja specifičnog interesa za Plavu kartu EU bitno se proširuje. Pored postojećih zanimanja specifičnog interesa (matematika, informatika, prirodne nauke, inženjering i humanomedicina), ubuduće mogu dobiti Plavu kartu EU i stručnjaci u sledećim oblastima, ako su ispunjeni ostali uslovi:

 • Rukovodeći kadrovi u proizvodnji roba, rudarstvu, građevinskom sektoru, kao i u logistici
 • Rukovodeći kadrovi u pružanju usluga u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija
 • Rukovodeći kadrovi u pružanju posebnih usluga, kao što su čuvanje dece ili u zdravstvenom sektoru
 • Veterinari
 • Stomatolozi
 • Farmaceuti
 • Visokoobrazovano medicinsko osoblje i slične stručnjakinje i stručnjaci za negu i akušerstvo
 • Nastavnici i vaspitači u školskom i vanškolskom sektoru

I ovde važi niži prag zarade za zanimanja specifičnog interesa (45,3% godišnjeg praga doprinosa za osiguranje penzija; u 2023. godini: 39.682,80 evra).

– Kratkoročna i dugoročna mobilnost: Za vlasnike Plave karte EU, izdate od strane drugih članica EU, omogućena je kratkoročna i dugoročna mobilnost u Nemačkoj. Za boravak od najviše 90 dana, nosioci Plave karte iz drugih EU država mogu doći u Nemačku i boraviti ovde u svrhu poslovanja koje je direktno povezano sa njihovim zaposlenjem. Za ovaj kratkotrajan boravak nije potrebna viza niti radna dozvola od Savezne agencije za rad (Arbeitsamt (Bundesagentur für Arbeit) ili Jobcenter). Nakon minimalnog boravka od dvanaest meseci sa Plavom kartom EU u drugoj EU državi, dugoročno preseljenje u Nemačku je moguće bez vize. Nemačku Plavu kartu EU treba zatražiti kod nadležne strane za strance nakon ulaska u zemlju.

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

– Otežan dolazak porodice za nositelje Plave karte EU: Za nosioce Plave karte EU koji već žive sa svojom porodicom u drugoj članici EU, dolazak porodice je privilegovano regulisan. Ako su članovi porodice podložni viznom režimu zbog svoje državljanstva, imaju pravo da uđu u Nemačku kao članovi porodice nosioca Plave karte EU sa boravišnim dozvolama izdate u prethodnoj članici, bez potrebe za prethodnim procesom dobijanja vize. Prilikom izdavanja boravišne dozvole u Nemačkoj, izuzimaju se zahtevi za dovoljnim stanovanjem (član 29. stav 1. tačka 2. Zakona o boravku) i obezbeđivanjem sredstava za izdržavanje (član 5. stav 1. tačka 1. Zakona o boravku).

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Dodatne promene od novembra 2023. godine

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Pravo na izdavanje dozvole boravka za stručnjake i odustajanje od veze između kvalifikacija i zaposlenja

Dve ključne pravne osnove za dozvole boravka za stručnjake sa stručnim obrazovanjem (§ 18a AufenthG) i stručnjake sa akademskim obrazovanjem (§ 18b AufenthG) menjaju se na dva načina:

– Prvo, sada postoji pravo na izdavanje dozvole boravka kada su ispunjeni svi uslovi.

– Drugo, ukida se ograničenje da se može raditi samo na osnovu sposobnosti stečene sa završetkom obuke. Dakle, ako neko ima kvalifikovano stručno obrazovanje ili diplomu visokog obrazovanja, nije ograničen u traženju poslova koji su povezani sa tom obukom. Iznimke postoje za regulisana zanimanja.

Zapošljavanje profesionalnih vozača

Davanje saglasnosti Saveznog zavoda za rad za zapošljavanje profesionalnih vozača iz trećih zemalja će biti pojednostavljeno. U osnovi se više neće proveravati da li su dostupne potrebna vozačka dozvola EU ili EWR i osnovna ili ubrzana osnovna kvalifikacija. Takođe, ukinuta je provera prednosti zaposlenja (Vorrangprüfung*), i više nije potrebno ispunjavati uslove za poznavanje jezika.

*Vorrangprüfung (Provera prednosti zaposlenja)

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj
Za započinjanje rada od strane doseljenih osoba, u nekim slučajevima Savezna agencija za rad (Bundesagentur für Arbeit) mora sprovesti proveru prednosti zaposlenja (Vorrangprüfung). Prilikom ove provere se ispituje da li se određeno radno mesto može popuniti osobom koja je prijavljena kao radno sposobna u Nemačkoj. Provera prednosti zaposlenja se smatra uspešnom ako poslodavac može dobro obrazložiti da među registrovanim nezaposlenim osobama nema odgovarajućih kandidata.

Regulative za zapošljavanje i priznavanje od marta 2024. godine

Boravak radi priznavanja strane stručne kvalifikacije

Mogućnosti boravka za učešće u programima obuke u Nemačkoj se proširuju. Dosadašnja dozvola boravka od 18 meseci za sprovođenje prilagođavanja (§16 d st. 1 AufenthG) sada će biti izdata za 24 meseca prilikom prvog izdavanja. Produženje za dodatnih 12 meseci, do maksimalnog trajanja boravka od tri godine, takođe je moguće. Time poslodavcima pruža veću fleksibilnost.

Mogućnost dodatnog zapošljavanja tokom obuke se povećava sa 10 na 20 sati nedeljno. Ovo omogućava budućim stručnjacima da lakše pronađu put ka tržištu rada.

Čitaj još:   NEVEROVATAN VIDEO, na suze te natera!

Sprovođenje obuka u Nemačkoj ima za cilj postizanje potpune ekvivalentnosti stranih stručnih kvalifikacija. Novi Zakon o useljavanju stručnjaka uvodi za to dva nova pristupa:

  Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj
 • Ulazak i zaposlenje u okviru partnerskog priznavanja: Partnersko priznavanje omogućava dobijanje dozvole boravka radi obavljanja kvalifikovanog zaposlenja i sprovođenje potrebnog postupka priznavanja tek nakon ulaska. Za razliku od dosadašnjih mogućnosti sprovođenja obuka, u ovom slučaju nije potrebno pokretati postupak priznavanja ili imati odluku o delimičnoj ekvivalentnosti pre ulaska. Dobijanje vize je povezano sa obavezom budućeg stručnjaka i poslodavca da nakon ulaska podnesu zahtev za priznavanje i aktivno sprovedu postupak. Osnovni uslovi za partnersko priznavanje uključuju, pored radnog ugovora, posedovanje stručne kvalifikacije koja zahteva obuku od najmanje dve godine ili visokoškolske diplome – oba moraju biti priznata od strane zemlje obrazovanja – kao i poznavanje nemačkog jezika na nivou A2 (CEFR). Dozvola boravka se obično izdaje na godinu dana i može se produžiti na maksimalno tri godine.

 • Dosadašnja dozvola boravka radi priznavanja prema § 16 d st. 3 (stari zakon), koja je bila relevantna kada su nedostajale veštine u praktičnom radu, ubuduće neće postojati. Osobe sa odlukom o delimičnoj ekvivalentnosti, kojima nedostaju veštine u praktičnom radu, imaju dve opcije u cilju priznavanja struke u Nemačkoj: ubuduće mogu – kao i do sada – ili doći radi sprovođenja obuke (§ 16 d st. 1 AufenthG) ili u okviru partnerskog priznavanja (§ 16 d st. 3 novi AufenthG).

 • Ulazak radi sprovođenja analize kvalifikacija: Osobama koje traže priznavanje, a koje bi prema proceni nadležnog organa trebalo da sprovedu analizu kvalifikacija u Nemačkoj kako bi se utvrdila ekvivalentnost njihove strane kvalifikacije, može se izdati dozvola boravka do šest meseci u tu svrhu. Uslov je, između ostalog, da mogu dokazati poznavanje nemačkog jezika. Obično se zahteva da poznavanje nemačkog jezika bude najmanje na nivou A2 (CEFR).

Zapošljavanje stručnjaka i radne snage

 • Posebna odredba za radno iskustvo u struci: Zapošljavanje osoba sa izraženim radnim iskustvom u struci proširuje se. Nova regulativa sada važi za sve neregulisane profesije u svim sektorima. Zahtev za osobe sa radnim iskustvom u struci je da mogu dokazati stručnu ili visokoškolsku kvalifikaciju koju priznaje njihova matična država obrazovanja. U slučaju stručne kvalifikacije, potrebno je imati obuku od najmanje dve godine. Kao alternativa državno priznatoj kvalifikaciji, pod određenim uslovima, dovoljan je sertifikat Nemačke spoljnotrgovinske komore. Takođe, potrebno je imati najmanje dve godine iskustva u željenoj struci. Formalno priznavanje kvalifikacije u Nemačkoj nije potrebno.

  Za IT stručnjake dodatno se olakšava pristup tržištu rada: Potrebno relevantno radno iskustvo smanjuje se na dve godine (prethodno tri godine). Stručna ili visokoškolska diploma i dalje nisu potrebne. Nije više potrebno dokazivati jezičke veštine prilikom apliciranja za vizu.
 • Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj
 • Pristup radnom tržištu za pomoćno osoblje u zdravstvu iz trećih zemalja: Planiranim novinama dodaje se odredba koja proširuje pristup radnom tržištu za pomoćno osoblje u zdravstvu iz trećih zemalja. Svi pojedinci iz trećih zemalja sa obukom za negovatelje ispod trogodišnje regulisane obuke za stručnjake mogu biti zaposleni u sektoru zdravstva i nege. Uslov je da ovi pojedinci mogu dokazati ili odgovarajuću nemačku stručnu obuku u oblasti nege ili stranu kvalifikaciju za negovatelje koja je priznata u Nemačkoj.
 • Traženje posla nakon završene obuke u zdravstvenim i negovateljskim zanimanjima: Pomoćne medicinske sestre i tehničari, kao i negovatelji i negovateljice iz trećih zemalja, koji su završili svoju obuku u Nemačkoj, ubuduće bi trebalo da mogu podneti zahtev za dozvolu boravka radi traženja posla. Dozvola boravka će se izdavati do maksimalno dvanaest meseci i može, uz obezbeđenje daljeg izdržavanja, biti produžena za najviše šest meseci.
 • Dozvola za stalni boravak (Niederlassungserlaubnis) za stručnjake iz inostranstva: Stručnjaci iz inostranstva koji poseduju dozvolu boravka prema § 18a, § 18b, § 18d ili §18g AufenthG, a nisu završili obuku ili studirali u Nemačkoj, ubuduće će moći dobiti dozvolu za stalni boravak u Nemačkoj već nakon tri godine (prethodno četiri godine). Pored toga, nosioci Plave karte EU još brže mogu dobiti dozvolu za stalni boravak: Nakon 27 meseci rada sa Plavom kartom EU, moguća je dodela, a uz dovoljno znanja nemačkog jezika (nivo B1 GER), čak nakon 21 meseca.
  Za diplomce studija ili obuku u Nemačkoj ostaje važeće trenutno posebno pravilo za dozvolu za stalni boravak: Već nakon dve godine posedovanja dozvole boravka za obavljanje posla kao “stručnjak” (dozvola boravka prema §§ 18a, 18b ili 18d AufenthG), može im se izdati dozvola za stalni boravak.
 • Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj
 • Olakšanja u vezi sa spajanjem porodice za stručnjake: U budućnosti, kada supružnici ili maloletna deca dolaze u Nemačku iza osobe koja je već ovde, olakšanja će biti uvedena u smislu odricanja od zahteva za dokazivanjem dovoljnog stambenog prostora. Takođe, takvi stručnjaci će moći dovesti i svoje roditelje, kao i – ako je supružnik takođe stalno nastanjen u Nemačkoj – svekra i svekrvu, ako prvi put dobiju dozvolu boravka na ili posle 1. marta 2024. godine.
 • Dozvola boravka za nosioce stipendija za preduzetnike: Za osnivanje preduzeća, stručnjaci u smislu § 18 Abs. 3 AufenthG ubuduće mogu dobiti dozvolu boravka do 18 meseci, ukoliko im je u tu svrhu odobrena stipendija od strane nemačke naučne organizacije ili javne institucije.

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Zapošljavanje studenata i osoba u obuci (pripravnika)

 • Proširene mogućnosti zapošljavanja stranih studenata: Za državljane trećih zemalja koji studiraju u Nemačkoj sa studentskom vizom, proširuju se mogućnosti za rad u okviru dodatne zaposlenosti. Dosadašnji godišnji radni fond od 120 punih ili 240 pola dana povećava se na 140 punih ili 280 pola radnih dana. Nova regulativa takođe omogućava obavljanje poslova studenta do 20 sati nedeljno. Visina plate i vrsta zaposlenja pri tom nisu od značaja. Dodatno zaposlenje je ubuduće moguće i tokom pohađanja programa obuke od samog početka.

 • Boravak radi traženja mesta na studijama s mogućnostima zaposlenja: Ulazak i boravak u svrhu apliciranja za studije na nemačkim visokoškolskim ustanovama i dalje ostaje moguć za državljane trećih zemalja. Novina je da se tokom traženja mesta na studijama sada dozvoljava obavljanje dodatnog posla u trajanju od 20 sati nedeljno.

 • Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj
 • Proširene mogućnosti boravka radi traženja mesta za obuku: Takođe, u svrhu traženja mesta za obuku, državljani trećih zemalja i dalje mogu da ulaze. Starosna granica za potencijalne kandidate se povećava sa 25 na 35 godina, a zahtevi za poznavanje nemačkog jezika se snižavaju na nivo B1 (GER). Time se boravak radi traženja mesta za obuku otvara za širi krug državljana trećih zemalja. Dosadašnji maksimalni period boravka od šest meseci se povećava na devet meseci. Osim toga, osobe sa ovim boravištem mogu obavljati dodatne poslove u obimu od 20 sati nedeljno, kao i probna zaposlenja u trajanju do dve nedelje.

 • Proširene mogućnosti dodatnog zaposlenja za osobe u obuci: U budućnosti će biti moguće obavljati dodatne poslove do 20 sati nedeljno tokom svih obrazovnih programa.
Čitaj još:   Pokušaj oružane pljačke kioska brze hrane u Beogradu (Video)

Kratkoročno  zapošljavanje preko kontingenta

Izmene propisa uvode novu mogućnost za kratkoročno zapošljavanje državljana trećih zemalja, nezavisno od njihove kvalifikacije. Kada Savezna agencija za rad (Bundesagentur für Arbeit) odredi kontingent usmeren prema potrebama – što može biti različito i za određene sektore ili profesionalne grupe – zainteresovani poslodavci mogu podneti zahtev za radnu dozvolu ili odobrenje za boravišnu dozvolu za radnu snagu iz inostranstva. Ovo će biti odobreno ukoliko:

 • Poslodavac ima tarifni sporazum i zaposleni su prema važećim tarifnim uslovima,
 • Poslodavac se obavezuje da u potpunosti pokrije neophodne troškove putovanja,
 • planirano zaposlenje ne prelazi osam meseci u roku od 12 meseci, i
 • nedeljno radno vreme iznosi najmanje 30 sati.

 

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Dodatne novine od juna 2024. godine

Uvođenje “Chancenkarte” za traženje posla

Za boravak u svrhu traženja posla uvodi se “Chancenkarte”. Ova karta može se dobiti na dva načina: Državljani trećih zemalja koji dokazuju potpunu ekvivalenciju svoje inostrane kvalifikacije i stoga se smatraju “stručnjacima” prema članu 18, stav 3 Zakona o boravištu, mogu dobiti “Chancenkarte” bez dodatnih posebnih uslova. Svi ostali moraju dokazati inostrani univerzitetski stepen, najmanje dvogodišnji stručni stepen (obe vrste priznate u zemlji obrazovanja) ili stručni stepen dobijen od strane nemačke Spoljnotrgovinske komore. Takođe, potrebno je posedovati osnovno znanje nemačkog (A1 GER) ili engleskog jezika (B2 GER).

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Ako su ispunjeni ovi uslovi, mogu se sakupljati različiti poeni za kriterijume kao što su priznavanje kvalifikacija u Nemačkoj, jezičke veštine, radno iskustvo, starost i povezanost sa Nemačkom, kao i potencijal života ili bračnog partnera koji dolazi sa vama. Da biste dobili “Chancenkarte”, potrebno je da sakupite najmanje šest poena.

“Chancenkarte” se izdaje na najviše godinu dana, ako je životni standard obezbeđen za to vreme. Tokom boravka u Nemačkoj, pruža mogućnost za probni rad ili dodatno zaposlenje u obimu od 20 sati nedeljno. Ako nakon toga ne možete dobiti drugu radnu dozvolu iz Odeljka 4 (članovi 18-21 Zakona o boravištu), ali još uvek imate ponudu za kvalifikovanu zaposlenost, “Chancenkarte” se može produžiti na još dve godine.

Zapadnobalkanska uredba

Zapadnobalkanska uredba omogućava državljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije pristup tržištu rada u Nemačkoj za svaku vrstu zaposlenja u neregulisanim profesijama. Pravilo je prvobitno bilo ograničeno do kraja 2023. godine. Uredbom o daljem razvoju imigracije kvalifikovane radne snage, Zapadnobalkansko pravilo se ukida. Od juna 2024. godine, godišnje će biti dostupno 50.000 odobrenja od strane Savezne agencije za rad.

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Šta treba da uradim da bih radio/la u Nemačkoj kao stručnjak?

 • Anerkennung ausländischer Qualifikationen: Važno je da posedujete priznatu ili priznatu kvalifikaciju za određeni zanimanje. Za to je potrebno da imate barem državni ili državno priznat strani stručni sertifikat. Da bi se osigurala sposobnost priznavanja sertifikata, odredbe Zakona o boravištu posebno za partnerski postupak priznavanja zahtevaju da je obuka trajala najmanje dve godine. U nekoliko slučajeva, morate podneti zahtev za priznavanje vaše strane kvalifikacije pre dolaska u Nemačku. U nekim slučajevima, podnošenje zahteva za priznavanje stručne kvalifikacije može se obaviti nakon dolaska u Nemačku. Individualno savetovanje o postupku priznavanja i useljenju u Nemačku možete dobiti putem telefonske linije „Rad i život u Nemačkoj“. Dodatne informacije o postupku priznavanja stranih stručnih kvalifikacija možete pronaći u oblasti „Priznavanje stranih stručnih kvalifikacija“.

 • Jezičke veštine: Posebno za ulazak radi traženja mesta za obuku ili studiranje, ali takođe i za određene druge boravke, potrebno je dostaviti dokaz o jezičkim veštinama. Dodatne informacije o ponudama za učenje možete pronaći u oblasti “Naučite nemački“.

 • Kontakt osoba za vizu / boravak: Ako se još uvek nalazite u svojoj domovini, nemački diplomatski predstavnici su odgovorni za izdavanje neophodne vize. Adrese nemačkih kontaktnih tačaka u vašem okruženju možete pronaći na svetskoj mapi. Ako već živite u Nemačkoj i imate pitanja o boravku i vizi, trebalo bi da kontaktirate lokalne strane vlasti.
Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Izvor: make-it-in-germany.com


Zapratite nas na VIBERU ovde: http://bit.ly/2PKu5Wq

LIKE NAJBOLJI DOMAĆI RECEPTI na FACEBOOK-u

OPREMA KOJU KORISTIMO ZA RAD možete i vi nabaviti ovde

PRIJAVITE SE NA NAŠ KANAL

Marina Narkonia na Instagramu
Naš INSTAGRAM profil za recepte
Zlatkov INSTAGRAM
Zlatkov JuTjub kanal “Smrznuti SELEKTOR”

Marina na TikTok-u

Zlatko na TikTok-u
DEGUSTATOR na Fejsu

www.NajboljiDomaciRecepti.com 

GRUPA NAJBOLJI DOMAĆI VIDEO RECEPTI na FEJSBUKU

Ostavite komentar